KULUTTAJALUOTON YLEISET SOPIMUSEHDOT

Voimassa 2.10.2015 alkaen

Alla määritellään ne ehdot, joilla Luoteen Sirtox Oy (luotonantaja) myöntää Vippiluotto.fi-lainan (Vippiluotto) sitä hakevalle henkilölle (lainanhakija). Lainan voi saada 21-70 vuotias hyvin raha-asiansa hoitava Suomen kansalainen, jolla on säännölliset tulot. Luotonantaja tarkistaa luottotiedot Bisnode Finland Oy:stä, henkilötiedot väestötietojärjestelmästä ja tekee tarvittavat muut tarkistukset, jonka jälkeen antaa luottopäätöksen tekstiviestinä lainanhakijan ilmoittamaan matkapuhelinnumeroon. Luotonantaja voi harkintansa mukaan ja erityistä syytä ilmoittamatta olla myöntämättä Vippiluottoa.

Luotonsaaja antaa suostumuksensa luotonantajalle: Kerätä ja käsitellä muilta luotonantajilta saatavia tietoja, luotonantaja luovuttaa luotonsaajaa koskevia tietoja Suomen Asiakastieto Oy:n ylläpitämään kyselyjärjestelmään kuuluville muille luotonantajille. Lista kyselyjärjestelmään kuuluvista yhtiöistä on nähtävillä osoitteessa: http://www.omatieto.fi/Omatieto-ukk_1.htm#yhtiot

Vippiluoton hakeminen

Hakeminen tapahtuu osoitteessa www.vippiluotto.fi olevalla verkkohakemuksella tai muulla luotonantajan hyväksymällä ja esittämällä tavalla. Sopimus syntyy, kun lainanhakijan sähköisesti allekirjoitettu verkkohakemus tai allekirjoitettu lainasopimus on saapunut luotonantajalle ja kun luotonantaja antaa hyväksytyn lainapäätöksen. Sopimuskokonaisuus muodostuu lainahakemuksesta ja sen mahdollisista liitteistä sekä lainaehdoista ja mahdollisesta lainasopimuksesta.

Vippiluoton määrä ja laina-aika

Vippiluoton määrä on lainanhakijan lainahakemuksessaan ilmoittama tai muu sovittava summa. Laina-aika ilmoitetaan erikseen lainahakemuksessa. Luotonantajalla on oikeus myöntää myös haluttua pienempi Vippiluotto. Laina-aika alkaa siitä päivästä, kun Vippiluotto on maksettu lainanhakijan ilmoittamalle pankkitilille.

Vippiluottoon liittyvät kulut, palkkiot ja maksut

Koron lisäksi lainanhakija on velvollinen maksamaan seuraavat lainan hoitoon liittyvät maksut:

- lainanmaksutaulukossa yksilöity lainan toimitusmaksu

- lainanhakijan aloitteesta tapahtuvasta maksujärjestelystä aiheutuvat kulut

Vippiluoton korko

Lainasta peritään kiinteää vuosikorkoa avoimelle pääomalle. Mikäli luottosopimuksessa ei muuta mainita, lainan nimelliskorko on 19,00 %. Korko lasketaan todellisten päivien mukaan käyttäen jakajana 365/366:tta. EU-direktiivin 98/7/EY:n nojalla annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen sekä kuluttajansuojalain 7 luvun 6 §:n tarkoittama todellinen vuosikorko on 84,07 %, joka sisältää kaikki lainasta aiheutuvat kulut ja palkkiot, kun lainan määrä on 4000 euroa ja laina-aika 24 kuukautta.

Vippiluoton takaisinmaksu

Vippiluotto maksetaan takaisin luottosopimuksen mukaisissa maksuerissä. Luotonantaja toimittaa lainanhakijalle tilisiirtolomakkeen, jolla maksuerä voidaan maksaa suoraan pankkiin. Lainanhakijalla on kuluttajansuojalain mukainen oikeus maksaa maksuerä ennen eräpäivää, sovittua maksuerää suurempi kertasuoritus tai koko jäljellä oleva velka ilman lisäkuluja, paitsi peruuttaessaan lainan kohdan ”Peruuttamisoikeus” mukaisesti.

Maksun viivästyminen

Lainanhakijan on korvattava luotonantajalle kulut, jotka aiheutuvat Vippiluoton ja siihen liittyvien maksujen perimisestä saatavien perinnästä annetun lain mukaisesti. Viivästyskorkona veloitetaan lainan vuosikorko erääntyneelle summalle. Maksuhuomautuksista veloitetaan 5,00 euroa/kpl.

Luotonantaja voi siirtää saatavansa kolmannelle osapuolelle milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta.

Vippiluoton poikkeuksellinen erääntyminen

Vippiluotto erääntyy maksettavaksi luotonantajan kirjallisesta vaatimuksesta, jos lainanhakija laiminlyö sopimuksen mukaisten maksujen suorittamisen eräpäivänä ja maksu on viivästynyt vähintään kuukauden ja on edelleen suorittamatta ja viivästynyt määrä on vähintään 10 % tai, jos siihen sisältyy useampi kuin yksi maksuerä, vähintään viisi prosenttia luoton alkuperäisestä määrästä taikka se käsittää koko jäännössaatavan. Erääntyminen tulee voimaan neljän viikon tai, jos lainanhakijalle on aiemmin huomautettu viivästyksestä tai muusta sopimusrikkomuksesta, kahden viikon kuluttua siitä, kun erääntymistä koskeva ilmoitus on lähetetty lainanhakijalle. Jos lainanhakija edellä mainitun ajan kuluessa maksaa koko viivästyneen määrän, erääntyminen raukeaa ilman erillistä ilmoitusta. Luotonantaja ottaa huomioon kuluttajansuojalain 7 luvun 34 §:n säännökset maksun viivästymisestä lainanhakijasta riippumattomasta syystä. Mikäli lainanhakija on antanut luotonantajalle harhaanjohtavia tietoja, jotka ovat voineet vaikuttaa Vippiluoton myöntämiseen tai lainanhakija on muuten syyllistynyt olennaiseen sopimusrikkomukseen, eikä lainanhakija korjaa menettelyään luotonantajan esittämästä korjauskehotuksesta huolimatta, on luotonantajalla tämän jälkeen oikeus eräännyttää koko jäljellä oleva Vippiluotto korkoineen ja muine maksuineen maksettavaksi kahden viikon kuluessa erääntymisilmoituksen lähettämispäivämäärästä. Vippiluotto erääntyy luotonantajan vaatimuksesta heti maksettavaksi, jos lainanhakija kuolee tai asetetaan konkurssiin.

Maksun laiminlyönnin rekisteröiminen luottotietorekisteriin

Luotonantaja voi luottotietolain perusteella ilmoittaa luottotietorekisteriin tiedon maksun laiminlyönnistä, milloin

a. luotonantajalla on kuluttajansuojalain mukaan oikeus eräännyttää lainasopimus

b. maksu on viivästynyt vähintään 60 päivää maksukehotuksessa mainitusta alkuperäisestä eräpäivästä ja

c. maksun laiminlyönti ei ole johtunut kuluttajansuojalain 7 luvun 34 §:n mukaisesta lainanhakijasta riippumattomasta syystä.

Peruuttamisoikeus

Luotonsaajalla on oikeus peruuttaa tekemänsä lainasopimus neljäntoista (14) päivän kuluessa sopimuksen syntymisestä tai siitä myöhemmästä ajankohdasta, jona luotonsaaja on saanut pysyvällä tavalla luottoa koskevat ennakkotiedot ja sopimusehdot. Peruuttamisilmoitus on tehtävä kirjallisesti ja siinä tulee olla vähintään seuraavat tiedot:

- lainanhakijan nimi ja henkilötunnus

- ilmoitus peruuttamisesta

- paikka ja päiväys

- lainanhakijan omakätinen allekirjoitus.

Peruuttamisilmoitukset tulee toimittaa luotonantajan osoitteeseen:

Luoteen Sirtox Oy
Aleksanterinkatu 17 B
15110 Lahti

Luotonsaaja on velvollinen maksamaan luotonantajalle korvauksena luoton koron ajalta, jonka luotto on ollut luotonsaajan käytössä. Lainanhakija sitoutuu palauttamaan viivytyksettä ja viimeistään 30 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen lähettämisestä luotonantajalle lainasopimuksen nojalla saamansa varat. Mikäli lainanhakija ei palauta saamiaan varoja edellä mainitun määräajan kuluessa, peruuttaminen raukeaa.

Muut ehdot

Luotonantajalla on oikeus siirtää tähän sopimukseen perustuvat oikeutensa kolmannelle osapuolelle joko kokonaan tai osittain miltä osin tahansa. Lainanhakijan on viipymättä ilmoitettava osoitteen, nimen tai puhelinnumeron muutoksensa luotonantajalle. Luotonantaja ei vastaa siitä että lainanhakija ei voi nostaa tai käyttää lainahakemuksessa ilmoitetulle tilille maksettua Vippiluottoa joko tilin käyttöoikeuden, katteen, maksuvälineen tms. puuttumisen tai niihin verrattavan, lainanhakijasta riippuvan tai riippumattoman syyn vuoksi. Vippiluotto maksetaan lainanhakijan tilille yksinomaan asiakkaan ilmoittaman tilinumeron perusteella, Suomen pankkiyhdistyksen laatimien Kotimaan maksujenvälityksen yleisten ehtojen mukaisesti. Lainanhakija vastaa siitä, että hakijan henkilökohtainen taloudellinen tilanne sallii tämän lainasopimuksen ehtojen noudattamisen. Nämä lainaehdot ovat voimassa toistaiseksi. Luotonantaja pidättää itsellään oikeuden muuttaa lainaehtoja ilman erillistä ilmoitusta. Muuttuneita ehtoja sovelletaan muutoksen jälkeen myönnettyihin lainoihin.

Vastuu palvelusta

Luotonantaja ei vastaa palvelussa mahdollisesti esiintyvien häiriöiden tai virheiden takia aiheutuvasta välittömästä, välillisestä tai epäsuorasta vahingosta. Luotonantaja ei vastaa verkko- tai viestiliikenteen häiriöistä riippumatta siitä, johtuuko häiriö operaattoreista, ruuhkaisesta verkkoliikenteestä, sähkökatkoksesta, laiteviasta tms., eikä korvaa häiriöiden aiheuttamia välittömiä, välillisiä tai epäsuoria vahinkoja. Luotonantaja ei myöskään vastaa palveluun liittyvien muiden palveluntarjoajien virheistä tai häiriöistä. Luotonantaja ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä tai vastaavasta syystä ja vaikeuttaa palvelun toimintaa tai sen osaa. Luotonantajalla on oikeus milloin tahansa keskeyttää palvelu ilman erityistä syytä ja ilman erillistä ilmoitusta.

Tietosuoja

Luotonantaja ylläpitää asiakasrekisteriä, jossa olevia tietoja käytetään asiakassuhteen ylläpitämiseen ja hoitoon. Luotonantajalla ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvilla yhtiöillä on lisäksi oikeus käsitellä rekisterissä olevia tietoja henkilötietolain mukaisesti perusteltuja käyttötarkoituksia, esim. suoramarkkinointia varten.

Erimielisyyksien ratkaiseminen

Jos tämän lainasuhteen erimielisyyksiä ei voida ratkaista osapuolten välisillä neuvotteluilla, lainanhakija voi saattaa asian käsiteltäväksi kuluttajariitalautakuntaan.

Yhteystiedot:

Kuluttajariitalautakunta, Hämeentie 3, PL 306
00531 Helsinki
puh (09) 77261
fax (09) 753 4880

Tämän palvelun tuottamiseen sovelletaan Suomen lakia. Vippiluoton ennakkotiedot on annettu Suomen lain mukaisesti. Ennakkotiedoissa ja sopimusehdoissa sekä sopimussuhteessa käytetään suomen kieltä. Tästä sopimuksesta aiheutuneet erimielisyydet ratkaistaan viime kädessä lainanhakijan kotipaikkakunnan käräjäoikeudessa.

Luoteen Sirtox Oy
Aleksanterinkatu 17 B
15110 Lahti
Y-tunnus: 2057420-4