KULUTTAJALUOTON YLEISET SOPIMUSEHDOT

Voimassa 1.10.2013 alkaen

» Lainataulukko

Luoton hakeminen ja myöntäminen

Alla määritellään ne ehdot, joilla Luoteen Sirtox Oy (luotonantaja) voi myöntää lainaa sitä hakevalle henkilölle (lainanhakija). Laina voidaan myöntää täysi-ikäiselle Suomen kansalaiselle, jolla ei ole maksuhäiriömerkintöjä. Lainan hakeminen tapahtuu sähköisesti internetissä, tekstiviestillä tai muulla luotonantajan hyväksymällä ja esittämällä tavalla. Lainaamisen edellytyksenä on, että asiakkaalla ei ole hakemushetkellä avoimia lainoja luotonantajalle. Luotonantajan hyväksymä luottohakemus yhdessä näiden sopimusehtojen sekä vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot -lomakkeessa mainittujen ehtojen kanssa muodostavat kuluttajaluottosopimuksen lainanhakijan ja luotonantajan välille.

Luoton takaisinmaksu

Lainanhakijalle lähetetään jokaisesta lainan maksuerästä erikseen lasku jolla maksun voi suorittaa. Jos laskun eräpäivä ei ole pankkipäivä, maksu voidaan hoitaa ensimmäisenä pankkipäivänä eräpäivän jälkeen. Maksuerä muodostuu toimitusmaksusta, korosta, maksamatta olevan pääoman lyhennyksestä ja mahdollisista lisäpalveluiden veloituksista. Maksuerän euromäärä ilmenee luotonantajan ja lainanhakijan solmimasta kuluttajaluottosopimuksesta.

Lainasumma ja laina-aika

Lainasumma on kulloinkin luotonantajan voimassa olevan lainatarjonnan mukainen. Lainanhakija valitsee lainahakemuksen yhteydessä halutun lainasumman. Laina-aika ilmoitetaan lainahakemuksessa. Luotonantaja voi myöntää myös haettua pienemmän lainan. Laina-aika alkaa siitä päivästä, kun luotonantaja on siirtänyt lainasumman lainanhakijan ilmoittamalle pankkitilille.

Luoton korko

Mikäli luottosopimuksessa ei muuta mainita, lainan nimelliskorko on 26,00 %. Kuluttajansuojalain (KSL) mukaisesti laskettu lainan todellinen vuosikorko on 178,41 % kun lainasumma on 2000 euroa ja laina-aika 8 kk. Tässä tapauksessa luottokustannukset ovat 900 euroa, luoton ja luottokustannusten yhteismäärä on 2900 euroa, ja kuukausittainen maksuerä on 362,50 euroa.

Laskun eräpäivän siirto

Asiakkaalla on mahdollisuus siirtää laskun eräpäivää. Eräpäivän siirron hinta on lainan uudelleenjärjestelypalkkio, joka lisätään lainan pääomaan. Siirron jälkeen asiakkaalle lähetetään uusi lasku, jossa on uusi eräpäivä ja uusi maksuerän summa.

Maksun viivästyminen

Mikäli lainaa ei ole maksettu kokonaisuudessaan takaisin eräpäivään mennessä, peritään avoimelle summalle korkolain 4 §:n mukaista viivästyskorkoa ja luotonantaja lähettää lainanhakijalle maksumuistutuksen, josta veloitetaan 5 euroa. Kaikista perintätoimista aiheutuneet kulut tulevat lainanhakijan maksettaviksi. Luotonantaja voi siirtää saatavansa kolmannelle osapuolelle milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta.

Lainan poikkeuksellinen erääntyminen

Saatava erääntyy maksettavaksi kokonaisuudessaan, mikäli lainanhakija laiminlyö sopimuksen mukaisten maksujen suorittamisen siten, että maksu on viivästynyt vähintään kuukauden ja on edelleen suorittamatta, ja viivästynyt määrä on vähintään 10 % tai jos siihen sisältyy useampi kuin yksi maksuerä, vähintään 5 % luoton alkuperäisestä määrästä taikka se käsittää koko jäännössaatavan.

Luotonantajalla ei kuitenkaan ole oikeutta eräännyttää lainaa edellä kerrotulla tavalla, jos maksun viivästyminen johtuu kuluttajansuojalain 7 luvun 34 §:n tarkoittamasta kuluttajan sairaudesta, työttömyydestä tai muusta siihen verrattavasta hänestä riippumattomasta seikasta, paitsi jos tämä viivästyksen kesto ja muut olosuhteet huomioiden olisi luotonantajalle ilmeisen kohtuutonta. Suoritusesteestä on ilmoitettava luotonantajalle viivytyksettä.

Peruuttamisoikeus

Lainanhakijalla on oikeus peruuttaa tekemänsä lainasopimus neljäntoista (14) vuorokauden kuluessa sopimuksen syntymisestä tai siitä myöhäisemmästä ajankohdasta, jolloin lainanhakija sai kaikki kuluttajansuojalain mukaiset ennakkotiedot.

Peruuttamisilmoitus on tehtävä kirjallisesti ja siinä tulee olla vähintään seuraavat tiedot:

- Lainanhakijan nimi ja henkilötunnus
- Ilmoitus peruuttamisesta
- Paikka ja päiväys
- Lainanhakijan omakätinen allekirjoitus

Peruuttamisilmoitukset tulee toimittaa kirjallisena luotonantajan osoitteeseen:

Luoteen Sirtox Oy
Aleksanterinkatu 17 B
15110 LAHTI

Peruuttamistapauksissa lainanhakija on velvollinen maksamaan luotonantajalle korvauksena lainan koron ajalta, jonka laina on ollut luotonsaajan käytössä. Mikäli kysymyksessä on alle 200 euron laina, on luotonantajalla kuitenkin oikeus periä luotonsaajalta lainan todellinen vuosikorko ajalta, jonka laina on ollut lainanhakijan käytettävissä.

Vastuunrajoitukset

Luotonantaja ei vastaa viivästyksestä tai vahingosta, joka johtuu hänen vaikutusmahdollisuuksiensa ulkopuolella olevasta ylivoimaisesta esteestä. Ylivoimaisena esteenä pidetään sellaista ennalta arvaamatonta seikkaa tai olosuhteiden muutosta, jota luotonantaja ei kohtuudella voi voittaa. Luotonantaja on velvollinen ilmoittamaan lainanhakijalle niin pian kuin se on mahdollista sitä kohdanneesta ylivoimaisesta esteestä. Luotonantajalla on oikeus milloin tahansa keskeyttää palvelu ilman erityistä syytä ja ilmoitusta.

Muut ehdot

Kun lainanhakija on vahvistanut hyväksytyn lainahakemuksen, hän ilmoittaa hyväksyneensä lainasumman sekä sopimusehdot ja hyväksyy, että laina siirretään hänen tililleen välittömästi.

Lainanhakijan on viipymättä ilmoitettava osoitteen- ja nimenmuutoksista luotonantajalle. Luotonantaja pidättää itsellään oikeuden muuttaa sopimusehtoja ilman erillistä ilmoitusta. Muuttuneita sopimusehtoja sovelletaan muutoksen jälkeen myönnettyihin lainoihin. Luotonantajalla on oikeus siirtää tähän sopimukseen perustuvat oikeutensa kolmannelle osapuolelle. Luotonantajalla on oikeus hylätä myös jo kertaalleen hyväksytty lainahakemus, jos hyväksymisen jälkeen on havaittu asioita, jotka vaikuttavat luottopäätöksen tekemiseen merkittävästi.

Erimielisyydet

Jos tämän asiakassuhteen erimielisyyksiä ei voida ratkaista osapuolten välisillä neuvotteluilla, lainanhakija voi saattaa asian käsiteltäväksi kuluttajariitalautakuntaan.

Kuluttajariitalautakunta
Hämeentie 3 B, PL 306
00531 Helsinki
Puh. 010 366 5200

Tästä sopimuksesta aiheutuneet erimielisyydet ratkaistaan viime kädessä lainanhakijan kotipaikkakunnan käräjäoikeudessa.

Tietosuoja

Lainanhakijan tiedot on tallennettu luotonantajan asiakasrekisteriin, jossa olevia tietoja käytetään normaalin asiakassuhteen hoitamiseen. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Luotonantajalla on oikeus käyttää rekisterissä olevia tietoja perusteltuja käyttötarkoituksia varten henkilötietolain (523/1999) mukaisesti. Tietoja voidaan vaihtaa konsernin muiden tytäryhtiöiden välillä.

Näillä sopimusehdoilla ei vähennetä lainanhakijalle kuluttajansuojalain nojalla kuuluvia oikeuksia.

Tämän palvelun tuottamisessa sovelletaan Suomen lakia.


Luoteen Sirtox Oy
PL 7
15871 HOLLOLA
Y-tunnus: 2057420-4